Powiatowa Społeczna Rada Osób Niepełnosprawnych

Na podstawie art. 44c ust. 2-9 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U z 2010 r. Nr 214 poz.1407 ) oraz § 10 rozporządzenia z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych ( Dz.U. Nr 62 poz. 560) Starosta Szczecinecki, powołuje Powiatową Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych

Do zakresu działań Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych należy między innymi:
– inspirowanie przedsięwzięć w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej,
– tworzenie, opiniowanie oraz ocena realizacji programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
– opiniowanie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dokonywanej przez Radę Powiatu na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej,
– monitorowanie przestrzegania praw osób niepełnosprawnych.

Członków Rady zgodnie z przepisami, Starosta powołuje spośród kandydatów działających na terenie powiatu organizacji pozarządowych i fundacji zajmujących się statutowo problematyką osób niepełnosprawnych oraz z przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (powiatu i gmin)

Obecnie trwa trzecia kadencja Rady (2011-2015)

Skład obecnej Rady to:

1. Bożena Jałowiecka – reprezentantka Miasta Szczecinek, MOPS
2. Joanna Grosicka – Stowarzyszenie „Promyk Nadziei”
3. Dariusz Szpynda – reprezentant organizacji osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządów ruchu
4. Regina Imiołek – Stowarzyszenie „Amazonki”
5. Piotr Łangowski – Fundacja „Wyrównać Szansę”

Obsługę administracyjno- techniczną Rady prowadzi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku

Wielkość czcionki
Kontrast