Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności

Zadania

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
ul: Wiatraczna 1
78-400 Szczecinek
Telefon:94-71-37-100, 110

Do zadań Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności należy:

1. Rozpatrywanie wniosków o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności składanych przez osoby powyżej 16 roku życia między innymi w celu:

– odpowiedniego zatrudnienia,
– szkolenia,
– zatrudnienia w zakładzie aktywizacji zawodowej,
– uczestnictwa w terapii zajęciowej,
– konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze,
– korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji tj. korzystania z usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych, rehabilitacyjnych świadczonych przez sieć instytucji pomocy społecznej, organizacje pozarządowe oraz inne placówki,
– uzyskania zasiłku stałego z pomocy społecznej,
– uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego,
– uzyskania wskazania do wydania karty parkingowej,
– uzyskania dodatku mieszkaniowego,
– inne.

2. Rozpatrywanie wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności składanych przez opiekunów dzieci do 16 roku życia w celu:

– konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środku pomocnicze oraz pomoce techniczne, ułatwiające funkcjonowanie,
– korzystanie z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji (korzystanie z usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych świadczonych przez sieć instytucji pomocy społecznej, organizacje pozarządowe oraz inne placówki),
– uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego,
– uzyskania świadczenia pielęgnacyjnego,
– uzyskania karty parkingowej,
– uzyskania dodatku mieszkaniowego,
– inne.

3. Wydawanie legitymacji i kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych

– legitymacji osoby niepełnosprawnej powyżej 16 roku życia,
– legitymacji osoby niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia.
– Kart parkingowych dla dorosłych i dzieci.

W celu wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności i niepełnosprawności należy złożyć w Zespole wniosek wraz z zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wydanym dla potrzeb Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Do wniosku należy dołączyć kserokopię dokumentacji medycznej (oryginały do wglądu) mogącej mieć istotne znaczenie przy ustalaniu stopnia niepełnosprawności lub niepełnosprawności, np. karty informacyjne z leczenia szpitalnego, wyniki badań, konsultacje lekarzy specjalistów oraz inne dokumenty medyczne. Należy również przedłożyć kserokopie orzeczenia Lekarza Orzecznika ZUS o niezdolności do pracy, orzeczenia o posiadanej grupie inwalidzkiej lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności itp.

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, wystawione przez lekarza prowadzącego, powinno być złożone w ciągu 30 dni od daty wypełnienia. Zaświadczenie lekarskie jest ważne bowiem 30 dni od daty wydania.

W przypadku pogorszenia stanu zdrowia, osoba posiadająca orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub niepełnosprawności może wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie orzeczenia uwzględniającego zmianę stanu zdrowia.

W celu wydania legitymacji osoby niepełnosprawnej powyżej 16 roku życia należy przedłożyć w Powiatowym Zespole 1 aktualne zdjęcie, kserokopię orzeczenia Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, oraz wypełniony wniosek

Druki wniosku o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności i niepełnosprawności oraz zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, jak również wnioski na legitymacje i karty parkingowe można pobierać w Powiatowym Zespole w godzinach pracy Zespołu tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00 i w czwartek od godz. 08:00 do 15:30

Wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności

Niepełnosprawność to stan fizyczny, psychiczny lub umysłowy trwale lub okresowo utrudniający, ograniczający lub uniemożliwiający wypełnianie ról społecznych w szczególności powodujący niezdolność do pracy zawodowej bądź jej ograniczenie.

Obowiązujące przepisy prawne, w zależności od tego, kiedy się ukazały, używają różnego nazewnictwa do tych samych osób niepełnosprawnych. Istnieją stopnie niepełnosprawności, grupy inwalidzkie, opisowe określenia niepełnosprawności stosowane przez ZUS.

Niepełnosprawność była i jest orzekana przez różne instytucje i dla różnych celów. Najważniejsze z nich to:

– Powiatowe Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności – orzekają niepełnosprawność osób dorosłych (powyżej 16 roku życia) dla celów poza rentowych i przyznają im stopień niepełnosprawności. Od 01.01.2002 r. orzekają również niepełnosprawność dzieci (do 16 roku życia) – bez przyznawania stopnia.

– Lekarz orzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – orzeka o niezdolności do pracy w celu ustalenia prawa do renty.

– Lekarz rzeczoznawca Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – orzeka o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy osób w gospodarstwie rolnym.

– Do 31.12.1997r. orzeczenia o zaliczeniu do grupy inwalidów wydawały Komisje ds. Inwalidztwa i Zatrudnienia. Orzeczenia Komisji są nadal aktualne i obowiązują jeśli nie utraciły ważności.

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności przyznaje następujące stopnie niepełnosprawności:

1. znaczny – przyznawany osobie z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy lub zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki, pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

2. umiarkowany – przyznawany osobie z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną w warunkach pracy chronionej lub wymagającą częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych

3. lekki – przyznawany osobie z naruszoną sprawnością organizmu, powodującą w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy w porównaniu ze zdolnością, jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną, lub mającą ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować przy pomocy przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych lub środków technicznych.

Zgodnie z art.62 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dn. 27 sierpnia 1997 r. osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy zostały zaliczone do jednej z grup inwalidów, są osobami niepełnosprawnymi w rozumieniu ustawy, jeżeli przed tą datą orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów nie utraciło mocy.

Orzeczenie o zaliczeniu do:

– I grupy inwalidów traktowane jest na równi z orzeczeniem z znacznym stopniu niepełnosprawności,

– II grupy inwalidów traktowane jest na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

– III grupy inwalidów traktowane jest na równi z przeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności.

Osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym (orzeczenia wydane przed 01.01.1998 r.) uznaje się za niepełnosprawne, z tym że:

– osoby, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny, traktuje się jako zaliczone do znacznego stopnia niepełnosprawności,

– pozostałe osoby traktuje się jako zaliczone do lekkiego stopnia niepełnosprawności.

Wnioski o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności i niepełnosprawności powiatu szczecineckiego rozpatruje

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
ul. Wiatraczna 1
78-400 Szczecinek

W celu wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności i niepełnosprawności należy złożyć w Zespole wniosek wraz z zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wydanym dla potrzeb Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Do wniosku należy dołączyć kserokopię dokumentacji medycznej mogącej mieć istotne znaczenie przy ustalaniu stopnia niepełnosprawności lub niepełnosprawności, np. karty informacyjne z leczenia szpitalnego, wyniki badań, konsultacje lekarzy specjalistów oraz inne dokumenty medyczne. Należy również przedłożyć kserokopie orzeczenia Lekarza Orzecznika ZUS o niezdolności do pracy, orzeczenia o posiadanej grupie inwalidzkiej lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, wystawione przez lekarza prowadzącego, powinno być złożone w ciągu 30 dni od daty wypełnienia. Zaświadczenie lekarskie jest ważne bowiem 30 dni od daty wydania.

W przypadku pogorszenia stanu zdrowia, osoba posiadająca orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub niepełnosprawności może wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie orzeczenia uwzględniającego zmianę stanu zdrowia.

Druki wniosku o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności i niepełnosprawności oraz zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia można pobierać w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Legitymacja Osoby Niepełnosprawnej

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności wydaje dwa rodzaje legitymacji:

– dla osób niepełnosprawnych powyżej 16 roku życia, – dla osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 16 roku życia.

Legitymacje uprawniają do korzystania z ulg i uprawnień na podstawie odrębnych przepisów.

Legitymację wydaje się na taki okres, na jaki jest ważne orzeczenie. Podstawą wydania legitymacji jest orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół.

Osoby zainteresowane wydaniem legitymacji przedkładają 1 aktualne zdjęcie. Kserokopię orzeczenia i wypełniony wniosek.

Wnioski na legitymacje przyjmujemy w poniedziałki i wtorki od godz. 08:00 do 14:00.

Wydawanie w piątek od godz. 08:00 do 14:00. Za wydanie legitymacji nie pobiera się opłaty.

Karty Parkingowe

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności wydaje karty parkingowe na podstawie orzeczenia Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności:

– dla osób niepełnosprawnych powyżej 16 roku życia,

– dla osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 16 roku życia.

Karty parkingowe wydaje się na taki okres, na jaki jest ważne orzeczenie.
Podstawą wydania karty parkingowej jest orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół.
Osoby zainteresowane wydaniem karty parkingowej przedkładają 1 aktualne zdjęcie kserokopię orzeczenia i wypełniony wniosek, oraz potwierdzenie wpłaty (25 zł).

Wnioski na karty parkingowe przyjmujemy w poniedziałki i wtorki od godz. 08:00 do 14:00.
Wydawanie w piątek od godz. 08:00 do 14:00.

Za wydanie karty parkingowej pobiera się opłatę w wysokości 25 zł.

Wielkość czcionki
Kontrast